Uitleg Help

Deze website zo optimaal mogelijk gebruiken

Wisselen tussen Nederlands en Engels

Er wordt automatisch voor Nederlands of Engels gekozen op basis van de taal van de gebruikte browser. Gebruikt u een Nederlandstalige browser dan krijgt u dus automatisch de Nederlandstalige versie te zien, anders krijgt u automatisch de Engelstalige versie te zien.

Per pagina kan de taal door middel van de optie “Schakel over op de Nederlandstalige versie” of “Switch to the English version” (links bovenaan elke pagina) worden gewijzigd.

Foto's volledig op het scherm

Wanneer u foto’s die hoger zijn dan het scherm in één keer verkleind in hun geheel wilt bekijken kunt u op deze foto klikken. De grootte van de foto wordt dan aangepast aan de hoogte van het venster. Hierdoor is de volledige afbeelding verkleind zichtbaar. Door nogmaals te klikken wordt teruggeschakeld naar de oorspronkelijke grotere weergave.

Snel naar het gewenste onderdeel

Op zowel de pagina met Composities als op de pagina met CD’s staan links binnen de pagina, waardoor direct naar het gewenste deel van de pagina kan worden gegaan.

Meer informatie over foto's

Op de pagina met het Curriculum Vitae wordt onderaan de foto meer informatie getoond wanneer met de muis over een van de foto’s wordt gegaan.

Meer van de website op het scherm

Druk op de F11-knop van het toetsenbord om meer van de website in beeld te zien. Druk nogmaals op de F11-knop om terug te schakelen naar de oorspronkelijke weergave.

Animaties overslaan

Dubbelklik op de animaties om ze over te slaan.

Problemen met de muziekvoorbeelden

Voor het afspelen van de muziekvoorbeelden is de gratis Adobe Flash Player benodigd. Deze is op bijna alle computers al aanwezig.

De nieuwste versie van Adobe Flash Player is beter, sneller en veiliger dan oudere versies. De muziekvoorbeelden werken daarom het beste wanneer de meest recente versie van Flash is geïnstalleerd.

Controleer welke versie van Flash de browser op dit moment gebruikt.

Op deze website kunt u controleren of u de nieuwste versie van de Adobe Flash Player hebt. In het blok “Version Information” zou hetzelfde versienummer moeten staan als in de “Player Version” kolom, die lager op dezelfde pagina staat. Wanneer niet hetzelfde, maar een ander (lager) versienummer in het blok “Version Information” staat kunt u de nieuwste versie van Adobe Flash Player downloaden en installeren. Wanneer u daarna nogmaals op eerder genoemde manier controleert welke versie van Flash de browser gebruikt zou er wel hetzelfde versienummer moeten staan. Nu kunnen de muziekvoorbeelden op de best mogelijke manier worden afgespeeld, door op de afspeelknop aan de linkerkant van de muziekvoorbeelden te klikken.

Problemen met de bladmuziek

De bladmuziekvoorbeelden zijn bestanden in het Portable Document Format (PDF). Om deze te kunnen bekijken is software nodig die dit formaat kan lezen. Onder andere Adobe Reader kan PDF bestanden weergeven. Deze is op bijna alle computers al aanwezig.

De bladmuziekvoorbeelden worden het meest optimaal, snelst en veiligst getoond in de nieuwste versie van Adobe Reader. Dit programma is gratis te downloaden en gebruiken.

Mocht u Adobe Reader nog niet hebben of de nieuwste versie willen, dan kunt u Adobe Reader downloaden en installeren. Na installatie kunnen de bladmuziekvoorbeelden worden weergegeven.

Per e-mail contact opnemen

U kunt per e-mail contact opnemen met Margreeth Chr. de Jong via het e-mailadres dat op eerder genoemde pagina staat.

Use this website in the most optimal way

Switch between English and Dutch

The language, English or Dutch, is chosen automatically based on the language of the browser. If a Dutch browser is being used, the Dutch version of this website will appear. In all other cases the English version is shown.

On every page the language can be changed using the option “Switch to the English version” or “Schakel over op de Nederlandstalige versie” (“Switch to the Dutch version”) (in the left top of every page).

Full screen pictures

When pictures are larger than the screen you can reduce their size by clicking on the picture, so that the size of the picture will be reduced to fit the screen height exactly. The picture will now be completely visible. By clicking on the picture again, its original (larger) size will be restored.

Navigate quickly

You can find quick links on both the page with Compositions as on the page with CD’s, with which you can quickly navigate to the part of the page which you want to see.

More information about the pictures

On the Professional Career page, information about the pictures is shown at the bottom of the pictures when moving the mouse over them.

More of the website on screen

Press the F11-button of the keyboard to see more of the website on your screen. Press the F11-button again to switch back to the original display size.

Skip animations

Double click on the animations to skip them.

Problems with the audio samples

The audio samples require the free Adobe Flash Player. Flash is already installed on most computers.

The latest version of Adobe Flash Player is better, faster and safer than previous versions. The audio samples therefore work best when the latest version of Flash is installed.

Check which version of Flash your browser is using at this moment.

On this website you can check if you have the latest version of Adobe Flash Player installed. The “Version Information” block should show the same version number than the “Player Version” column, which is located lower on the same page. In case the “Version Information” block doesn’t show the same version number, but another (lower) version number, you can download and install the latest version of Adobe Flash Player. When you check again which version of Flash is installed after installation, the same version number should be shown. Now the audio samples can be played in the best possible way, by clicking the play button on the left of the audio samples.

Problems with the sheet music

The sheet music examples are files in the Portable Document Format (PDF). In order to be able to view these files, software is required which can read this format. For example Adobe Reader is able to show PDF files. Adobe Reader is installed on almost every computer.

The sheet music examples are shown best when using the latest version of Adobe Reader. This program can be downloaded and used freely.

If you don't have Adobe Reader or want to have the latest version, you can download Adobe Reader and install it. After installation the sheet music examples can be displayed.

Contact by e-mail

You can contact Margreeth Chr. de Jong by e-mail using the e-mail address on the page mentioned before.

Sitebouw: Website development: Hilbrand Edskes